Pozvánka na XX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu 

1.  Otvorenie
     a) Schválenie programu rokovania
     b) Voľba návrhovej komisie
     c)  Určenie overovateľov zápisnice
2.  Slovo pre verejnosť
3.  Zloženie sľubu poslanca – náhradníka
4.  Správa Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za obdobie
     od 01.07.2020 do 31.12.2020
5.  Správa Mestskej polície Košice - stanice  KVP o bezpečnostnej situácii  na sídlisku KVP za
     obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020
6.  Kontrola plnenia uznesení
7.  Informatívna  správa  o  zrealizovaných   rozpočtových  opatreniach  za  obdobie
     október– december 2020
8.  Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
     za rok 2020
9.  Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  na rok 2021
10.  Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2021 a roky 2022, 2023
11.  Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP - poslanecký návrh
12.  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov z dôvodu hodného
       osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie
       šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19
       a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny
       b) pre nájomcu Juraj Barla Ambrózia
13.  Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP
14.  Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov
15.  Informácia – zámer budovania polopodzemných stanovíšť kontajnerov
16.  Personálne otázky
17.  Interpelácie
18.  Otázky poslancov
19.  Rôzne
20.  Záver 

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

    

                                                                                                    Mgr. Ladislav Lörinc, v.r.
                                                                                                      starosta mestskej časti

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224