Pozvánka na XXII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu 

1.  Otvorenie
     a) Schválenie programu rokovania
     b) Voľba návrhovej komisie
     c)  Určenie overovateľov zápisnice
2.  Slovo pre verejnosť
3.  Kontrola plnenia uznesení
4.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01.11.2020 do 31.03.2021
5.  a)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 13/2020
     b)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 1/2021
     c)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 2/2021
6.  Návrh Zásad poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
7.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie
     január – marec 2021
8.  Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov – upravená urbanistická štúdia
9.  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru
           ToMis, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru                        z dôvodu opatrení na  zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19
10.  Interpelácie
11.  Otázky poslancov
12.  Rôzne
13.  Záver

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

    

                                                                                                    Mgr. Ladislav Lörinc, v.r.
                                                                                                      starosta mestskej časti

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224