Pozvánka na XXIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu 

1. Otvorenie
            a) Schválenie programu rokovania
            b) Voľba návrhovej komisie
            c)  Určenie overovateľov zápisnice
2.  Slovo pre verejnosť
3.  Kontrola plnenia uznesení
4.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01.04.2021 do 31.05.2021
5. a)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 3/2021
     b)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 4/2021
     c)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 5/2021
6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Sídlisko KVP na obdobie od
          1. júla 2021 do 31. decembra 2021
7.  Stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice
          Sídlisko KVP za rok 2020
8.  Záverečný účet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2020
9.  Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021
10.  Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020
11.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl – máj 2021
12.  Upustenie od vymáhania pohľadávok MČ Košice-Sídlisko KVP
13.  Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
14.  Návrh na I.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2021
15.  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru MARIETA PRO
           FITNESS  s. r. .o.  z dôvodu hodného osobitného zreteľa  za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z           dôvodu opatrení  na zamedzenie šírenia druhej vlny nebezpečnej ľudskej choroby COVID–19
16.  Zámer prenájmu majetku MČ Košice–Sídlisko KVP- nebytového priestoru na dobu určitú
17.  Návrh na zmenu VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým
           osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
18.  Terasové domy – TITUS, Slávičie údolie - žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
19.  Žiadosť o poskytnutie dotácie – Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 27/48, 040 01 Košice
20.  Žiadosť o poskytnutie dotácie – Dorka, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice
21.  Žiadosť o poskytnutie dotácie – Slovenský zväz malého futbalu, Jašíkova 276/24, 821 03 Bratislava
22.  Činnosť Denného centra Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v roku 2021
23.  Informatívna správa o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom a následný prevod areálu
            bývalej MŠ v Drocárovom parku v Košiciach
24.  Interpelácie
25.  Otázky poslancov
26.  Rôzne
27.  Záver

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

    

                                                                                                    Mgr. Ladislav Lörinc, v.r.
                                                                                                      starosta mestskej časti

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224