Pozvánka na XXVII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu

  1. Otvorenie
      a) Schválenie programu rokovania  
      b) Voľba návrhovej komisie
      c)  Určenie overovateľov zápisnice
  2.  Slovo pre verejnosť
  3.  Kontrola plnenia uznesení
  4.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01.09.2021 do 30.11.2021
  5.  Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 6,7,8,9,10/2021
  6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na obdobie od
      1. januára 2022 do 30. júna 2022
  7.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach  za obdobie júl - september 2021
  8.  Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020
  9.  Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022
10.  Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 a roky 2023, 2024
11.  Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Košice II
12.  Združenie miest a obcí Slovenska – vstup mestskej časti
13.  Interpelácie
14.  Otázky poslancov
15.  Rôzne
16.  Záver

                                        

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

                                                                                                          Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.              

                                                                                                           starosta mestskej časti

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224