Pozvánka na XXVIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne

Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP oznamuje, že  XXIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa  24. februára 2022 ( štvrtok ) o 15.00 o 16:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť s týmto návrhom programu:

         1. Otvorenie

      a) Schválenie programu rokovania 

      b) Voľba návrhovej komisie

      c)  Určenie overovateľov zápisnice

         2. Slovo pre verejnosť

        3. Správa Obvodného oddelenia PZ Košice-Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku

            KVP za rok 2021         

        4. Správa Mestskej polície Košice - stanice KVP o bezpečnostnej  situácii na sídlisku KVP za

        obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021

   5. Kontrola plnenia uznesení

        6. Informatívna  správa  o  zrealizovaných  komisiách  pre  výberové  konania  za  obdobie od

          01.12.2021 do 31.01.2022

  7. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021  

  8. Stanovisko kontrolóra MČ Košice - Sídlisko KVP týkajúce sa konceptu „Participatívny

      rozpočet“, zavedeného v podmienkach Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP       

       9. Informatívna  správa  o  zrealizovaných  rozpočtových  opatreniach  za  obdobie  október 

           - november 2021

     10. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie december 2021 

     11. Upustenie od vymáhania pohľadávky Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP          

     12. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Košice II                  

     13. Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2022

     14. Interpelácie

     15. Otázky poslancov

     16. Rôzne

     17. Záver  

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                     Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.                

                                                                                                        starosta mestskej časti

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224