Pozvánka na XXX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP oznamuje, že  XXX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  28. apríla 2022 ( štvrtok ) o 16:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť s týmto návrhom programu:

1. Otvorenie

    a) Schválenie programu rokovania   

    b) Voľba návrhovej komisie

    c)  Určenie overovateľov zápisnice

2. Slovo pre verejnosť

3. Kontrola plnenia uznesení                                                                                 

4. Správy z výročných schôdzí Denného centra Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP                                                             

5. Plán práce Denného centra mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na  rok 2022                                                                   

6. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01.02.2022 do 31.03.2022             

7. Správy o  činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP- kontrola č. 11/2021, 1, 2/2022                                     

8. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január - marec 2022                                       

9. Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2022                                                                   

10. Schválenie investičného zámeru využitia verejného priestranstva medzi Moskovskou triedou a podchodom ku            obchodnému centru Iskra                                                                                                                         

11. Nájom pozemku a nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP s. r .o. – budova komunitnej kaviarne v Drocárovom parku s vybavením a príslušenstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa                          

12. Informácia o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 pre          projekt „ Realizácia zelenej strechy budovy miestneho úradu“           

13. Interpelácie

14. Otázky poslancov

15. Rôzne

16. Záver   

 

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

 

                                                                                                                                     Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.    

                                                                                                                                      starosta mestskej časti

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224