Pozvánka na XXXII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP oznamuje, že  XXXII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  22. septembra 2022 ( štvrtok ) o 16:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť s týmto návrhom programu:

 

Návrh programu

 

  1. Otvorenie

      a) Schválenie programu rokovania
      b) Voľba návrhovej komisie
      c)  Určenie overovateľov zápisnice

  2. Slovo pre verejnosť
  3. Správa Obvodného oddelenia PZ Košice Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku
      KVP za I. polrok 2022 
  4. Správa Mestskej polície Košice - stanice  KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za
      obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022
  5. Kontrola plnenia uznesení
  6. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od
      01.04.2022 do 31.08.2022
  7. Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 4/2022
  8. Monitorovacia správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 2022
  9. Prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30.06.2022
10. Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2022
11. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022
12. Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021
13. Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
14. Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových  priestorov na
      Bauerovej ulici č. 1, Košice a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
15. Návrh na zmenu Zásad nakladania s finančnými prostriedkami MČ Košice-Sídlisko KVP
16. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
      Košice - Sídlisko KVP
17. Interpelácie
18. Otázky poslancov
19. Rôzne
20. Záver  

 

                                         Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                    Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
                                                                                                      starosta mestskej časti

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!