Miestne zastupiteľstvo 2018 - 2022

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu. Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti, môže miestne zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace a rokuje vždy v zbore. Spôsobilé na rokovanie a uznášanie sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade, ak miestne zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Rokovania miestneho zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú miestna rada a komisie.


Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Etický kódex volených predstaviteľov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Tlačivo - formulár na podávanie interpelácií

Odmeny poslancov


Časový plán rokovaní MieR a MieZ na rok 2021
 

Miestna rada Miestna rada Miestne zastupiteľstvo Miestne zastupiteľstvo
expedícia materiálov
o 15.00 hod. štvrtok
expedícia materiálov
o 15.00 hod. štvrtok
 11.02.2021  16.02.2021 (utorok)  08.02.2021  18.02.2021
 09.04.2021  15.04.2021  19.04.2021  29.04.2021
11.06.2021  17.06.2021 18.06.2021 29.06.2021
10.09.2021 16.09.2021 20.09.2021 30.09.2021
03.12.2021  09.12.2021 03.12.2021 14.12.2021 - utorok
       
         

 


Hlasovania, uznesenia, zápisnice, materiály

XXV. Miestne zastupiteľstvo (30.09.2021)

XXIV. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (26.08.2021) 

XXIII. Miestne zastupiteľstvo (29.06.2021)
XXII. Miestne zastupiteľstvo (29.04.2021)
XXI. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (25.03.2021)
XX. Miestne zastupiteľstvo (18.02.2021)
XIX. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (14.12.2020)
XVIII. Miestne zastupiteľstvo (03.12.2020)
XVII. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (15.10.2020)

 

XVI. Miestne zastupiteľstvo (10.09.2020)

 

XV. Miestne zastupiteľstvo (16.07.2020)

 

XIV. Miestne zastupiteľstvo (11.06.2020)                         
XIII. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (30.04.2020)
XII. Miestne zastupiteľstvo (27.02.2020)
XI. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (30.01.2020)
X. Miestne zastupiteľstvo (18.12.2019)
IX. Miestne zastupiteľstvo (14.11.2019)
VIII. Miestne zastupiteľstvo (25.09.2019)
VII. Miestne zastupiteľstvo - v mimoriadnom termíne (15.08.2019)
VI. Miestne zastupiteľstvo (27.06.2019)
V. Miestne zastupiteľstvo - v mimoriadnom termíne (23.05.2019)

 

IV. Miestne zastupiteľstvo (25.04.2019)

 

III. Miestne zastupiteľstvo (21.02.2019)
II. Miestne zastupiteľstvo - v mimoriadnom termíne (20.12.2018)         

 

I. Miestne zastupiteľstvo - ustanovujúce (10.12.2018) 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224