Ak sa chcete vyjadriť k rozsahu hodnotenia vplyvov strategického dokumentu: ,,Územný plán mesta Košice“

Váš názor k tomuto rozsahu hodnotenia z hodnotenia vplyvov  strategického dokumentu môžete zaslať najneskôr do 10.dní od jeho zverejnenia , na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany  prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, ako aj na e-mailovú adresu : oszp@ke.vs.sk

 

Rozsah  hodnotenia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre hodnotenie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu je zverejnený v prílohe – dokumenty na stiahnutie.

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224