Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je sobota, 18.01.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Ako postupovať pri ukladaní objemného tuhého odpadu.

Množstvo odpadu z domácnosti pri kontajneroch s komunálnym odpadom je alarmujúci.

Objemný odpad môžeme definovať ako odpad, ktorý svojim charakterom a tvarom nie je možné umiestniť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad. Lebo to nie je bežný komunálny odpad, ktorý vzniká z domácností a rozmerovo nevojde do zbernej nádoby. Jedná sa najmä o nábytok,  dvere, panely, umakartové jadrá, sanitu – umývadlá, WC misy,  vane, elektronický a elektrický odpad – televízory, počítače, chladničky apd.

Ak obmieňate vybavenie Vášho bytu, plánujte to v súlade s harmonogramom umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov.  V prípade, že sa to nedá  je potrebné si zabezpečiť  odvoz objemového odpadu na zberný dvor. V žiadnom prípade občana nič neoprávňuje k ukladaniu tohto odpadu ku kontajnerom s KO.  MČ urobí všetky potrebné kroky ku zisteniu pôvodcu takého ukladania a vyvodí preň zodpovednosť.

V zmysle zákona č.  79/2015 Z.z. ( zákon o odpadoch) za uloženie objemného TKO v rozpore s týmto zákonom, môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur.

 

Najbližší zberný dvor pre Sídlisko KVP je na Popradskej ulici:

Popradská ul.

 Ostatné zberné dvory : Pri bitúnku 11, Jesenského 4, Magnezitárska 11/a, Železiarenská 49.

 

Kontajnery sa pristavujú postupne v piatok od 8:00 hod. v zmysle harmonogramu :

Odberateľ:          Miestny časť Košice – sídlisko KVP

Obdobie:            09.09. – 09.12.2016

       

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

09.09. - 19.09.

Piatok

Starozagorská 21, Janigova 15, Klimkovičova 24, Stierova 21, Čordáková 5, Hemerkova 13, Wuppertlska 3, Čičky  

07.10. – 14.10.

Piatok

Cottbuská 20, Zombova 35, Bauerova 18,Drábova 18, Húskova 3, Dénešova 4, Čičky, SAV – pod mostom  

04.11. – 11.11.

Piatok

Čordákova 5, Hemerkova 18, Wuppertálska 41, Wurmova 1, Dénešova 37, Húskova 61, 2ks pohyblivé kontajnery

02.12. – 09.12.

Piatok

Bauerova 3, Cottbuská 1, Dénešova 69, Zombova 29, Jasuschova 2, Titogradská 1, 2ks pohyblivé kontajnery

V prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie možné miesto na určenej ulici.

Pohyblivé kontajnery budú umiestnené podľa požiadaviek občanov. Upresnenie umiestnenia týchto VKK je potrebné nahlásiť na http://www.mckvp.sk/obcan/informacia-o-odvoze-odpadu/ aspoň týždeň pred termínom ich umiestnenia.  Žiadosť je možné poslať aj elektronickou poštou ak telo žiadosti bude obsahovať všetky záležitosti žiadosti.  O umiestnení VKK rozhoduje MÚ na základe žiadostí ( berie sa do úvahy: množstvo odpadu, množstvo záujemcov).

Kontajnery určené na zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (FOTO nižšie):  

 C:\Users\JJuhasova.MCKVP\Desktop\Foto JJ\VKK\VKK 005.jpg

Veľkokapacitné kontajnery sú určené pre zber veľkorozmerného komunálneho odpadu, teda odpadu pochádzajúceho z domácnosti (dvere, poličky, postele, matrace, stoly a pod.). Kvôli hospodárnemu využitiu kapacity kontajnerov, žiadame obyvateľov, pokiaľ je to možné aby veľkorozmerný komunálny odpad vhadzovali rozobratý. Naplnené kontajnery budú odvážané z jednotlivých miest určených v harmonograme podľa naplnenosti.

V zmysle VZN mesta Košice č 137 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných  kuchynských a reštauračných  odpadov od prevádzkovateľa kuchyne  a elektroodpadov z domácnosti na území mesta Košice sa zakazuje:

 - vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky z odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,

 - znečisťovať určené stanovištia a ich okolie,

 - ukladať do odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec tlejúci alebo žeravý odpad,

  - ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a oddelene vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín na stanovištiach vyhradených na bežný zber komunálnych odpadov v mieste ich vzniku

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť - VKK.docx
veľkosť: 11.14 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224