Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je sobota, 25.01.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Najčastejšie otázky a odpovede k voľbám do NR SR 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marec 2016

 

1. Kto môže voliť v parlamentných voľbách?

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nevzťahujú  sa na neho v zákone taxatívne uvedené prekážky práva voliť:

-         obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia

-         výkon trestu odňatia slobody za spáchanie obzvlášť závažného zločinu

-         pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

2. Je možné voliť na zastupiteľských úradoch v zahraničí?

Volebné miestnosti sa zriaďujú iba na území Slovenskej republiky.

 

3. Môžem voliť, ak žijem v zahraničí?

Áno, občan Slovenskej republiky, ktorý žije mimo územia SR môže požiadať o voľbu poštou.

Poštou môže voliť volič, ktorý:

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v zákonnej lehote požiadal o zapísanie do osobitného zoznamu voličov. Osobitný zoznam voličov vedie Ministerstvo vnútra SR, lehota na podanie žiadosti o zápis  do osobitného zoznamu voličov uplynie 15.01.2016,

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase konania volieb sa zdržiava mimo jej územia. V tomto prípade volič požiada obec, v ktorej je evidovaný na trvalý pobyt o voľbu poštou. Zákonná lehota na podanie žiadosti o voľbu poštou uplynie 15.01.2016. 

 

4. Ako môžem voliť, keď nebudem  v deň konania volieb v mieste svojho bydliska?

V takomto prípade volič požiada obec v mieste svojho trvalého bydliska o vydanie hlasovacieho preukazu. S platným občianskym preukazom a hlasovacím preukazom, môže volič hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

 

5. V čase konania volieb budem hospitalizovaný, môžem voliť?

Áno, ale musím požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. V prípade, že územie zdravotníckeho zariadenia je totožné s územím volebného okrsku, v ktorom je volič zapísaný v zozname voličov, môže volič požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

 

6. Ako si vybavím hlasovací preukaz, do kedy obce vydávajú hlasovacie preukazy? 

Voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní do stáleho zoznamu voličov, vydá obec na ich žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov  ich vyčiarkne.  O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať niekoľkými spôsobmi:

osobne, písomne, elektronicky alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.

Hlasovací preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. 

Konečná lehota pre vydanie hlasovacie preukazu:

*      ak volič žiada osobne                                                                        04.03.2016

*      ak volič žiada písomne, písomnosť musí byť doručená do    15.02.2016

*      ak volič žiada elektronicky, žiadosť musí byť doručená do                  15.02.2016

*      ak volič žiada prostredníctvom splnomocnenej osoby                         04.03.2016    

Pre voličov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP hlasovací preukaz vydáva Oddelenie právne – ohlasovňa pobytov, kancelária  č. 2; v úradných hodinách:

Pondelok         8.00 – 12.00    13.00 – 16.00 hod.

Streda              8.00 – 12.00    13.00 – 17.00 hod.

Piatok              8.00 – 12.30 hod.

 

7. Dostali ste do domácnosti oznámenia o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.  Na čo slúžia?

Pre lepšiu informovanosť sa voličom do každej domácnosti doručuje aj Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách. V oznámení sa zo zákona uvádzajú tieto informácie: Deň a čas konania volieb, miesto konania volieb (v ktorej budove sa nachádza volebná miestnosť), číslo okrsku, adresa trvalého pobytu, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti – občianskym preukazom.

Podstatnou zmenou oproti doterajšej právnej úprave  je skutočnosť, že oznámenie sa nedoručuje každému voličovi spôsobom, jeden volič = jedno oznámenie adresované na meno,  priezvisko a adresu trvalého pobytu voliča, ale jedno oznámenie = jedna domácnosť.  Na základe uvedeného môže nastať situácia, že bude doručené oznámenie do domácnosti, v ktorej občania nie sú prihlásení k trvalému pobytu v mestskej časti. Takéto doručenie nezakladá automatické právo voliť vo volebnej miestnosti uvedenej v oznámení. Platí obligatórna podmienka výkonu volebného práva, že volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname voličov, a to podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Aby sa volič včas oboznámil s kandidujúcimi stranami a kandidátmi za jednotlivé politické strany a koalície, mestská časť doručila do každej domácnosti (do 09.02.2016) zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.  Doručením zoznamu kandidátov sa poskytujú voličom všetky potrebné informácie pre rozhodnutie, ktorej politickej strane alebo koalícii a ktorému kandidátovi odovzdajú svoje hlasy. Údaje o politických stranách a kandidátoch uvedené v zozname sú po obsahovej stránke zhodné s údajmi uvedenými na hlasovacom lístku. 

 

8. Aký doklad totožnosti je potrebný predložiť vo volebnej miestnosti?

Vo voľbách do NR SR je dokladom, ktorým volič preukazuje svoju totožnosť len občiansky preukaz. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.      

 

9. Aký je postup pre voľbu zo zahraničia?

Občan Slovenskej republiky, ktorý žije v zahraničí a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky požiada do 15.01.2016 obec, v ktorej je zapísaný na trvalý pobyt  o voľbu poštou.  Žiadosť môže byť podaná písomne alebo elektronicky. V žiadosti uvedie svoje osobné údaje, adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike a adresu miesta pobytu v cudzine. Obec jeho žiadosť o voľbu poštou zaeviduje a žiadateľovi zašle všetky potrebné písomnosti; t.j. 23 hlasovacích lístkov, obálku, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Adresy na návratnej obálke vyplňuje obec.

Volič postupuje tak, ako keby hlasoval vo volebnej miestnosti. Vyberie si jeden hlasovací lístok, t.j. hlasovací lístok tej politickej strany, ktorej sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Na hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyjadriť, ktorému kandidátovi dáva prednostný hlas. Prednostný hlas možno dať najviac 4 kandidátom. Hlasovací lístok vloží do  obálky určenej na hlasovanie (zaručuje sa tým tajnosť hlasovania) a túto obálku vloží do návratnej obálky. Návratnú obálku zašle obci na vlastné náklady. Obálka musí byť obci doručená najneskôr deň predo dňom konania volieb. Obec v deň volieb odovzdá obálku príslušnej okrskovej volebnej komisii. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča a voľbu poštou zaznamená v zozname voličov. Zástupca obce  vloží obálku do volebnej schránky.  

 

10. V čom podstatnom pre voliča bol zákon  o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky novelizovaný?

Pre voliča zákonodarca pri výkone volebného práva zavádza 2 nové povinnosti.

Prvá povinnosť: Volič je povinný potvrdiť prevzatie hlasovacích lístkov a obálky vlastnoručným podpisom v zozname voličov.

Druhá povinnosť: Nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je volič povinný odložiť do zapečatenej schránky určenej na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Nesplnením tejto povinnosti sa volič dopustí priestupku na úseku volieb, za  priestupok Okresný úrad uloží pokutu 33 eur.   

Podstatnou zmenou oproti doterajšej právnej úprave  je aj skutočnosť, že oznámenie sa nedoručuje každému voličovi spôsobom, jeden volič = jedno oznámenie adresované na meno,  priezvisko a adresu trvalého pobytu voliča, ale jedno oznámenie = jedna domácnosť.

Môže nastať situácia, že do domácnosti v ktorej občania nie sú prihlásení k trvalému pobytu v mestskej časti, bude doručené oznámenie. Doručenie oznámenia nezakladá automatické právo voliť vo volebnej miestnosti uvedenej v oznámení. Platí obligatórna podmienka výkonu volebného práva, že volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname voličov, a to podľa miesta svojho trvalého pobytu.

 

Oddelenie právne 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224