Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.03.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Výzva pre podávanie návrhov na udelenie verejných ocenení Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

Mestská časť Košice- Sídlisko KVP (v zmysle Zásad udeľovania verejných ocenení Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, schválených uznesením č. 246 na XVIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva,  konanom dňa 24.09.2013, v súlade s § 11 ods. 4 písm., o) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmení neskorších predpisov) udeľuje ocenenia jednotlivcom i kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, ako aj za činnosť osôb alebo organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodárky, ekonomický a kultúrny rozvoj mestskej časti. Ocenenými môžu byť bežní, obetaví ľudia, ktorých prínos pre spoločnosť nie je až tak verejne hmatateľný a viditeľný, ľudia - osobnosti, ktorí vedú príkladný, obetavý rodinný život, prípadne majú zásluhy pri záchrane ľudských životov i majetku MČ a jej obyvateľov.

Udelené budú nasledovné ocenenia:

  • Cena Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
  • Čestné uznanie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
  • Ďakovný pamätný list Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

Návrhy na udelenie ocenení mestskej časti môžu predkladať poslanci Miestneho zastupiteľstva, starosta MČ, občianske združenia, športové, umelecké a vedecké inštitúcie, ale aj obyvatelia našej mestskej časti.

Návrh na udelenie ocenenia MČ musí obsahovať:

  • osobné údaje navrhovaného (meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie, zamestnanie, národnosť, štátnu príslušnosť a v prípade návrhu na ocenenie kolektívu alebo inštitúcie presný názov a sídlo zriaďovateľa;
  • zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia MČ, podrobné zhodnotenie činnosti, za ktorú je navrhované toto ocenenie, výpočet dosiahnutých úspechov a vymedzenie obdobia, za ktoré sa má cena udeliť.

Termín uzávierky na predloženie návrhov na ocenenia jednotlivca alebo kolektívu je 11.07. 2018.

Návrhy je potrebné predložiť písomne a zároveň zaslať aj elektronicky  (v zmysle vyššie uvedených požiadaviek) s telefonickým a e-mailovým kontaktom navrhovateľa:

  • osobne do kancelárie 1. kontaktu Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP a zároveň elektronicky na e-mailovú adresu: k1k@mckvp.sk ;
  • poštou na adresu Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice a zároveň elektronicky na e-mailovú adresu: k1k@mckvp.sk ;

Upozornenie:

V prípade, ak návrh na ocenenie nebude úplný, vyzveme navrhovateľa a určíme mu lehotu na doplnenie. Ak návrh nebude ani v tejto lehote doplnený, bude sa považovať za nepredložený.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975