Poskytovanie informácií podľa zákona

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

 

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

 

1) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE POVINNEJ OSOBY

 

a)  Spôsob zriadenia povinnej osoby

 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. dňom 23. - 24. 11.1990 a podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice.

 

Základným vnútorným dokumentom územnej samosprávy mesta Košice (mesto a mestské časti), ktorý v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov bližšie upravuje prerozdelenie úloh a samosprávnych pôsobností mesta, nakladanie s majetkom mesta a vzťahy mesta s mestskými časťami a právnickými osobami zriadenými alebo založenými mestom a ich práva a povinnosti pri plnení zverených samosprávnych úloh,  je Štatút mesta Košice.

 

 

b) Právomoci a kompetencie povinnej osoby

 

Kompetencie mestskej časti (t.j. právomoc a pôsobnosť mestskej časti) sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71),
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona),
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
 • všeobecne záväznými nariadeniami mesta Košice a Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na úseku samosprávnej pôsobnosti a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona.

 

 

2) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA POVINNEJ OSOBY (orgány mestskej časti, štruktúra miestneho úradu úradu):

 

Orgánmi Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP sú miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je zastupiteľský zbor mestskej časti zložený z 13 poslancov, zvolených obyvateľmi mestskej časti na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva.
Zloženie miestneho zastupiteľstva

 

Starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti, ktorého volia obyvatelia mestskej časti na 4 roky.

 

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

 

Osobitné postavenie má kontrolór Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktorého volí miestne zastupiteľstvo. Kontrolór je zamestnancom mestskej časti a vykonáva kontrolu plnenia úloh mestskej časti.

Organizačná štruktúra Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP:

 

 

3) INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ, O SPÔSOBE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV, PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ A O POSTUPE POVINNEJ OSOBY PRI ICH VYBAVOVANÍ

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj iné žiadosti, návrhy a podnety  adresované povinnej osobe, ktorou je Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040  23 Košice, je možné podať:

1. osobne v kancelárii prvého kontaktu počas úradných hodín

 

Pondelok a utorok: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
Streda:      8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod
Štvrtok:               8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30 hod.
Piatok: 8.00 - 12.30 hod.

 

2. poštou na adresu:             Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

                                                  Trieda KVP 1

                                                  040 23 Košice

3. telefonicky:                         055 / 789 06 10

4. faxom:                                 055 / 789 06 33

5. elektronickou poštou na adrese: k1k@mckvp.sk

6. prostredníctvom elektronickej schránky Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

          

Postup pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v podmienkach Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, sa spravuje platnou právnou úpravou, a to zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti, v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi. Pri ich vybavovaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania (§ 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) a primerane sa aplikujú jeho ustanovenia.

V prípade, že podanie nie je návrhom na začatie správneho konania,  Mestská časť Košice – Sídlisko KVP o vybavení podnetu žiadateľa upovedomí vhodnou formou (písomne prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo elektronickej schránky a pod.). Anonymné žiadosti, návrhy a podnety Mestská časť Košice ‐ Sídlisko KVP vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V prípade, ak podaný podnet je návrhom na začatie správneho konania, Mestská časť Košice – Sídlisko KVP postupuje striktne podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ako aj osobitných predpisov.


Lehoty na vybavenie

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Mestská časť Košice – Sídlisko KVP pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, Mestská časť Košice – Sídlisko KVP rozhodne v zásade bezodkladne.

Lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácií Mestská časť Košice – Sídlisko KVP vybaví v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v slepeckom (Braillovom) písme. Mestská časť Košice – Sídlisko KVP môže túto lehotu predĺžiť zo závažných dôvodov stanovených zákonom č. 211/2000 Z.z., najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v  slepeckom (Braillovom) písme.


Predĺženie lehoty Mestská časť Košice – Sídlisko KVP oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 

 

5) INFORMÁCIE O  SPÔSOBE PODÁVANIA OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VOČI ROZHODNUTIAM MESTSKEJ ČASTI

 

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí. Proti rozhodnutiu  o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

 

O odvolaní proti rozhodnutiu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP rozhoduje nadriadený orgán povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie miestneho úradu, o odvolaní rozhoduje starosta mestskej časti.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnej osobe. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 

Náležitosti odvolania:

V súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov má byť z odvolania zrejmé:

 • kto podáva odvolanie,
 • voči ktorému rozhodnutiu smeruje,
 • prečo sa odvolanie podáva (zdôvodnenie),
 • návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Opravné prostriedky sa podávajú Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať, a to:

1. poštou na adresu mestskej časti prostredníctvom Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice.

 

2. osobne v kancelárii prvého kontaktu počas úradných hodín:

 

Pondelok a utorok:                           8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
Streda:      8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod
Štvrtok:               8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30 hod.
Piatok: 8.00 - 12.30 hod.

 

3. prostredníctvom elektronickej schránky mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

 

 

6) PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK PODĽA, KTORÝCH POVINNÁ OSOBA KONÁ A ROZHODUJE, ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K POVINNEJ OSOBE:

 

Právne postavenie Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP je určené zákonom č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákonom č. l38/l991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy, Štatútom mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a ďalšími vnútornými predpismi mestskej časti.

Okrem vyššie uvedených predpisov sú to najmä:

 

 • Ústava SR – ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
 • zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP nevydala žiadne pokyny, inštrukcie, výkladové stanoviská pre vonkajší chod právnickej osoby verejného práva.

 

7) ZBIERKA ZÁKONOV SR A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

 

V súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky je od 1. apríla 2016 spustená prevádzka nového systému eLegislatíva, ktorý je určený na tvorbu právnych predpisov a riadenie jednotlivých fáz legislatívneho procesu.

 

Každému je bezplatne dostupná elektronická podoba zbierky zákonov prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex. Obec je povinná zabezpečiť, aby zbierka zákonov bola v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem.

 

Obec je oprávnená pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok zo zbierky zákonov.

 

V zmysle uvedeného, Mestská časť Košice-Sídlisko KVP umožní nazretie do elektronickej zbierky zákonov každému, kto o to požiada, v kancelárii číslo 4, I. poschodie, Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, v úradných hodinách.

 

Uvedené informácie platia obdobne aj pre Úradný vestník Európskej únie.

Dokumenty na stiahnutie

sadzobnik uhrad 211_2000_1.pdf
veľkosť: 148.54 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!