Všeobecne záväzné nariadenia

Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva znamená, že obecné zastupiteľstvo môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej „VZN“ alebo len „nariadenie“). Všeobecne záväzné nariadenia sú „miestne zákony“, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, súvisiace:

  • a) s plnením úloh územnej samosprávy tzv. originálne kompetencie
  • b) s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy.

Návrh VZN o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia a ak má obec zriadenú internetovú adresu, návrh nariadenia v tej istej lehote sa zverejní aj na tejto adrese. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní ; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v nariadení nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.

Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade.

 

Aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenia: 

VZN č. 30/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

VZN č. 18/2021, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, Príloha č.1, Príloha č.2  

VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, I. Zmena VZN č. 16/2020

VZN č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejnom priestranstve Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

VZN č. 25/2015 o poskytovaní elektronických služieb Mestskou časťou Košice - Sídlisko KVP

VZN č. 24/2015 o symboloch Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, Príloha č.1, Príloha č. 2

VZN č. 22/2010 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 3/2008, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v MČ Košice - Sídlisko KVP (trhový poriadok), I. Zmena VZN č. 3/2008,  II. Zmena VZN č.3/2008 (trhový poriadok), III. Zmena VZN č. 3/2008 ( trhový poriadok), IV. Zmena VZN č. 3/2008

VZN č. 17/1998 o zmiernení negatívnych dôsledkov klimatických zmien na území MČ Košice - Sídlisko KVP

       

Zrušené Všeobecne záväzné nariadenia :   

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!