Úradná tabuľa

            

 • Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre líniovú stavbu „Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch registra KN-C parcelné číslo 3666, 3665, 3651, 3668/1, 1642/589, katastrálne územie Grunt a parcelné číslo 1703/4, katastrálne územie Myslava.

            Príloha :  Oznámenie o začatí stavebného konania " Rozšírenie NN distribučnej siete"

            Dátum zverejnenia : 5.10.2020

 

            Príloha :  Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia

 

 • Oznámenie o dražbe ZN. 037/2020  -  Dátum zverejnenia : 10.8.2020    

          

 • Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu: „Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch registra KN-C par.č. 3666, 3665, 3651, 3668/1, 1624/589, kat. úz. Grunt a parc.č. 1703/4, kat. úz. Myslava. na návrh navrhovateľa spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31 v Košiciach.

​            Príloha : Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou 

            Dátum zverejnenia : 18.6.2020

 

 

 

 

          ROK 2019 

 • VZN č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejnom priestranstve MČ Košice-Sídlisko KVP
 • Oznámenie o dražbe 099/2019

 • Návrh VZN č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejnom priestranstve MČ Košice-Sídlisko KVP
 • Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Rozšírenie optickej siete SWAN KE
 • VZN č. 29/2019, ktorým sa ruší VZN č. 14/1995 o podmienkach aktivít a hospodárenia mestskou časťou vytvorených subjektov
 • Návrh VZN č. 29/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/1995 o podmienkach aktivít a hospodárenia mestskou časťou vytvorených subjektov
 • Návrh zmeny VZN č. 26/2019 , ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 • Verejná vyhláška - rozhodnutie - zmena podmienok stavebného povolenia 29.01.2019

   

            ROK 2018

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 20.10.2018
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 2.10.2018
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 2.10.2018

           

            ROK 2017

 • Zmena VZN č.3/2008, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  (trhový poriadok)
 • Návrh na zmenu VZN č.3/2008, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  (trhový poriadok)

 

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224