Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 18.10.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Úradná elektronická tabuľa

 • Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Rozšírenie optickej siete SWAN KE
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky - Európske zisťovanie o zdraví EHIS
 • VZN č. 29/2019, ktorým sa ruší VZN č. 14/1995 o podmienkach aktivít a hospodárenia mestskou časťou vytvorených subjektov.
 • Návrh VZN č. 29/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/1995 o podmienkach aktivít a hospodárenia mestskou časťou vytvorených subjektov
 • Návrh zmeny VZN č. 26/2019 , ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 • Verejná vyhláška - rozhodnutie - zmena podmienok stavebného povolenia 29.01.2019
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 20.10.2018
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 2.10.2018
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 2.10.2018
 • Zmena VZN č.3/2008, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  (trhový poriadok)
 • Návrh na zmenu VZN č.3/2008, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  (trhový poriadok)

 

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224