Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 27.07.2017RSSFacebook
Vyhľadávanie

Informácie o voľbách do NR SR 2016

06.07.2017

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Viac
12.01.2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marec 2016

1. Kto môže voliť v parlamentných voľbách?
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nevzťahujú  sa na neho v zákone taxatívne uvedené prekážky práva voliť:
 

Viac
11.01.2016

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR v roku 2016 oznamuje politickým stranám a koalíciám, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované, že konečný termín na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií je 11. 01. 2016  do  24.00 hod.

Viac
10.12.2015

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 649 z 2. decembra 2015, ktorým vláda SR schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016, Mestská časť Košice-Sídlisko KVP zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.

Viac
04.12.2015

Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti - voľby do NR SR 2016

Viac
04.12.2015
Informácie pre voliča ako požiadať o vydanie voličského preukazu.
Viac
04.12.2015

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Volič, ktorý hlasuje vo volebnom okrsku mimo miesta svojho trvalého pobytu, súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz.

Viac
04.12.2015

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia môže voliť poštou.

Viac
20.11.2015

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 5. marca 2016 od  7:00 do 22:00 h.

Viac
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10,11
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975