Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je sobota, 24.02.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Prednostka miestneho úradu

Ing. Jana Timková

Tel.: 055/7890612
e-mail: prednosta@mckvp.sk


Právne postavenie prednostu miestneho úradu vymedzuje zákon SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice a zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Prednosta miestny úrad vedie a organizuje jeho prácu. Je zamestnancom mestskej časti, ktorý za svoju činnosť zodpovedá starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.

Miestny úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených miestnym zastupiteľstvom, najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a orgánov miestneho zastupiteľstva, je podatelňou a výpravňou písomnosti
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie  miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí
  • vykonáva nariadenia, uznesenia miestneho zastupiteľstva a rozhodnutia mestskej časti.
  • poskytuje služby obyvateľom v rámci pôsobnosti územnej samosprávy.
     
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975