Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 13.12.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Komisie

Miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov, a z ďalších osôb, zvolených miestnym zastupiteľstvom. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP má zriadené tieto komisie:

  • Finančná komisia a rozvoj mestskej časti a podnikanie
  • Komisia kultúry, školstva a športu
  • Sociálna a zdravotná komisia
  • Komisia verejného poriadku
  • Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
  • Komisia parkovania (zriadená s účinnosťou od 15.10.2016).


V súlade s ústavným zákonom č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo zriadilo Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti.

Prípravu, obsah rokovania, spôsob uznášania a náležitosti rozhodovania komisií, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh upravuje Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975