Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 25.02.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Informácia o odvoze odpadu

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP oznamuje občanom, že zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodnenie komunálneho odpadu /KO/, separovaného zberu /SZ/ a nebezpečného odpadu /NO/ zabezpečuje v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP firma KOSIT a.s.

Termíny odvozu sú nasledovné:

Harmonogram odvozu - komunálny odpad:

3 x za týždeň - utorok, štvrtok, sobota

Harmonogram odvozu - separovaný zber    

Plasty                       1 x týždenne
Sklo, Tetrapaky       2 x mesačne
Papier                      1 x týždenne

Harmonogram zberu objemného odpadu zo stanovíšť kontajnerov - mesiac Apríl 2017

Harmonogram triedeného zberu - mesiac Apríl 2017

Harmonogram zberu objemného odpadu zo stanovíšť kontajnerov

Firma Kosit, a.s. - ústredňa: 055/727 07 11, dispečing: 055/727 07 16
                                              
Prevádzkový čas na všetkých zberných dvoroch:    

Zimný režim (1.10. - 31.3.)
Pondelok - Piatok:     9.00-17.00 hod.
Sobota:                        9.00-15.00 hod.
 
Letný režim (1.4. - 30.9.)
Pondelok - Sobota:    7.00-18.00 hod.

Obedňajšia prestávka stále 12.30-13.00 hod.

 

Za drobné stavebné odpady sa bude platiť samostatne

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. priniesla to, že za drobné stavebné odpady odovzdané do zberných dvorov sa bude od 1. januára 2016 platiť poplatok.

Za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je stanovená sadzba 0,015 €. Mesto Košice schválilo najnižšiu sadzbu, ktorá je stanovená zákonnou normou, aby čo najmenej zaťažilo občanov mesta. Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.

Fyzickej osobe, ktorá odovzdá drobný stavebný odpad do zberného dvora na území mesta Košice vyplýva povinnosť podať Oznámenie vzniku k miestnemu poplatku za drobné stavebné odpady na tlačive, ktoré mu poskytne pracovník zberného dvora. Tento pracovník zároveň drobný stavebný odpad aj odváži a k oznámeniu priloží potvrdenie o váhe drobného stavebného odpadu, pričom na znak súhlasu občan potvrdí svojim podpisom správnosť údajov.

Správca poplatku Mesto Košice vydá jedenkrát ročne, vždy na konci zdaňovacieho obdobia (kalendárny rok) rozhodnutie o vyrubení poplatku za drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu, ktorá odpad v zbernom dvore odovzdala, aj keď tento odovzdá v zdaňovacom období viackrát. Rozhodnutie bude doručovať prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene do vlastných rúk.

Od 07.01.2016 drobný stavebný odpad môže fyzická osoba (občan) odovzdať v zbernom dvore Pri bitúnku 11, pričom váženie sa bude fyzicky vykonávať v rámci spoločného areálu spol. KOSIT a.s. so vstupom na Jarmočnej ul. – sklad soli a posypového materiálu.

Viac informácií o poplatkoch

Viac informácií o zberných dvoroch


Harmonogram umiestnenia 8 ks veľkokapacitných kontajnerov (VKK) v MČ Košice – Sídlisko KVP v roku 2017 :

17.3 - 24.3.2017 -Wuppertálska 53, Hemerkova  18, Čordákova  14,  Wurmova 11, Bauerova 3, Húskova 49, 2 ks pohyblivé kontajnery

21.4 - 28.4.2017 -Titogradská 2,Húskova 15,Jasuschova 22,Dénešova 25,Cottbuská 1 ,Klimkovičova 36, 2 ks pohyblivé kontejnery

19.5 - 26.5.2017- Starozagorská 2,Janigova 5,Klimkovičova 10,Stierova 9,Dénešova 4,Wuppertálska 45, 2 ks pohyblivé kontejnery

16.6 - 23.6.2017 - Cottbuská 11,Zombova 11,Bauerova 17,Drábova 10,Húskova 3,Dénešova 69, 2 ks pohyblivé kontejnery

14.7 - 21.7.2017 - Wuppertálska 21,Hemerkova 35,Čordákova 29,Wurmova 19,Starozagorská 13, Čordáková 26, 2 ks pohyblivé kontajnery

11.8 - 18.8.2017 - Titogradská 17,Dénešova 57, Húskova 61,Jasuschova 2,Dénešova 4,Starozagorská 2, 2 ks pohyblivé kontejnery

8.9 -15.9.2017 - Starozagorská 21,Janigova 15,Klimkovičova 24,Strierova 21,Čordáková 5, Hemerkova 13, 2 ks pohyblivé kontejnery

6.10 -13.10.2017 - Cottbuská 20,Zombova 35,Bauerova 18,Drábova 18,Húskova 3, Dénešova 4, 2 ks pohyblivé kontajnery

3.11 – 10.11.2017 - Čordákova  5,Hemerkova 18,Wuppertálska 41,Wurmova 1, Dénešova 37, Húskova 61, 2 ks pohyblivé kontajnery

1.12-8.12.2017 - Bauerova 3,Cottbuská 1,Dénešova 69,Zombova 29, Jasuschova 2, Titogradská 1, 2 ks pohyblivé kontajnery

Pre občanov je k dispzícii 8 ks VKK. Z toho 6 ks kontajnerov bude umiestnených podľa vypísaných ulíc. Zvyšné dva kontajnery sú určené ako pohyblivé. Tieto sa budú umiestňovať podľa požiadaviek občanov. Svoje požiadavky je potrebné nahlásiť na telefónom čísle 055/789 06 25 a to najneskôr do dvoch týždňov pred ich rozmiestnením na sídlisku.
 

Deň dodania VKK bude v kalendárnom týždni  v piatok a jeho  stiahnutie v nasledujúci týždeň tiež v piatok. Kontajnery nemajú slúžiť na uloženie odpadu z realizovaných stavebných prác. Zároveň žiadame občanov , aby mimo týchto termínov neuskladňovali nadrozmerný odpad pri stanovištiach kontajnerov, ale odnášali tento odpad na zberné dvory.


Servis pre občanov, konzultácie a informácie o odpade získajú občania na Magistráte mesta Košice (MMK) :

Kancelária prvého kontaktu – priame informácie a služby občanom na prízemnom podlaží budovy Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A
Telefón: 055/641 92 31   
Fax: 055/641 92 31   
E-mail: kontakt@kosice.sk     

Poplatky, tlačivá: Komunálny odpad
Pondelok, Utorok, Štvrtok: 8.00 – 15.30 hod.
Streda: 8.00 – 18.00 hod.
Piatok: 8.00 – 14.30 hod.

Informácie Miestny úrad Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP : 055/789 06 10,789 06 11

Zverejnené 01.02.2017

[Informácia o zbere veľkoobjemného odpadu zo sídliska KVP]
17.01.2018

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov  na Sídlisku KVP sa začína 16.3.2018.

Viac
04.09.2017
V dňoch 26.09.2017 až 28.09.2017 budú v MČ KVP umiestnené 1100 l kontajnery na zber veľkoobjemného odpadu.
Kontajnery zabezpečuje magistrát mesta Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s..
Viac
[Informácia o zbere veľkoobjemného odpadu zo sídliska KVP]
01.08.2017
V dňoch 22.08.2017 až 24.08.2017 budú v MČ KVP umiestnené 1100 l kontajnery na zber veľkoobjemného odpadu.
Kontajnery zabezpečuje magistrát mesta Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s..
Viac
[Informácia o zbere veľkoobjemného odpadu zo sídliska KVP]
03.07.2017
V dňoch 13.06.2017 až 15.06.2017 budú v MČ KVP umiestnené 1100 l kontajnery na zber veľkoobjemného odpadu.
Kontajnery zabezpečuje magistrát mesta Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s..
Viac
[Grafická súťaž "Odpad na kľúč"]
12.05.2017

Predmetom súťaže je tvorba vizuálu kontajneroviska, ktoré by malo eliminovať znečisťovanie okolia zberných nádob na komunálny a triedený odpad, skrášliť okolie, zvýšiť čistotu a zefektívniť triedený zber.

Viac
18.01.2017

V súvislosti s naplánovaným  zvozom vrecového triedeného zberu v treťom januárovom týždni si dovoľujeme informovať verejnosť, že odvoz skla zo zelených 100 l vriec KOSIT v dňoch od  18. až do 21. januára 2017 nebude realizovať.

Viac
[Zber vianočných stromčekov]
17.01.2017

Spoločnosť KOSIT a.s. bude na území našej mestskej časti dňa 20. januára 2017 v piatok realizovať zber vianočných stromčekov - odpad zo zelene. Prosíme občanov, aby nepotrebné vianočné stromčeky do tej doby umiestnili pri jednotlivých kontajneroviskách.

Viac
[Ako postupovať pri ukladaní objemného tuhého odpadu.]
07.09.2016

Množstvo odpadu z domácnosti pri kontajneroch s komunálnym odpadom je alarmujúci.

Objemný odpad môžeme definovať ako odpad, ktorý svojim charakterom a tvarom nie je možné umiestniť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad. 

Viac
[Prineste odpad na zberný dvor a vyhráte 30 € !]
21.07.2016

Spoločnosť KOSIT spolu so svojimi partnermi odštartovala 11.7.2016 novú súťaž! Prineste odpad na jeden z piatich zberných dvorov v Košiciach, zapojte sa do ankety a piati z Vás vyhrajú každý mesiac 30 €.

Viac
28.09.2017
KOSIT v uvedených dňoch uskutoční zvoz nadmerného odpadu v týchto termínoch:
 
31.10.2017: ul. Čordákova, Klimkovičová, Janigová, Hemerková, Húsková, Zombová, Jasuschova, Baurerova, Dénešova, Wurmova, Drábova, Stierova
02.11.2017: Starozagorska, Titogradska, Wupertálska, Cottbuská
Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224