Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 25.02.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Nakladanie s majetkom


Mestská časť Košice – Sídlisko KVP pri nakladaní s majetkom mestskej časti postupuje v súlade :

  • so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
  • so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
  • so Štatútom mesta Košice

Postup pri prevode vlastníctva majetku a nájme majetku je podrobne upravený v § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Mestská časť bude pri predaji a prenájme majetku využívať elektronické aukcie v prípadoch, kde tento spôsob bude efektívny.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224