Obchodno verejné súťaže

05.03.2019

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj Mobilnej ľadovej plochy a príslušenstva v zmysle zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov s použitím § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224