Etický kódex volených predstaviteľov Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

My, volení predstavitelia Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP (starosta mestskej časti a volení poslanci zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP), uvedomujúc si vzájomné súvislosti medzi ekonomickým, etickým a politickým prostredím, s cieľom získať pri výkone mandátu dôveru verejnosti voči samospráve Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a neustále ju posilňovať prostredníctvom jej transparentnosti, otvorenosti, sa hlásime k tomuto etickému kódexu, čo potvrdzujeme svojim hlasovaním o jeho schválení a podpisom. Súčasne vyhlasujeme, že sa etickým kódexom budeme počas výkonu svojho mandátu riadiť.

Starostu zaväzuje sľub, ktorý zložil pri ustanovení do funkcie a ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť  a svedomie,  že budem  riadne  plniť  svoje  povinnosti, ochraňovať záujmy obce  a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

Poslanca zaväzuje sľub, ktorý zložil pri ustanovení do funkcie a ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

 

Voleným predstaviteľom sa rozumie starosta Mestskej časti a poslanci Mestskej časti, volení v priamych, tajných, demokratických voľbách.

 

Verejným zamestnancom sa rozumie zamestnanec Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktorý má s Mestskou časťou Košice – Sídlisko KVP platnú pracovnú zmluvu.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224