Ekonomické oddelenie

Personálne obsadenie a kontakty:
E-mail: ekonom@mckvp.sk

Vedúca oddelenia:
Ing. Viera Háberová

Tel. 055 / 789 06 23
E-mail: viera.haberova@mckvp.sk

 

 

 

 

 

 

 


Odborní referenti:

Ing. Lenka Sirotňáková Tel. 055 / 789 06 31 E-mail: lenka.sirotnakova@mckvp.sk
Mária Vojteková Tel. 055 / 789 06 22 E-mail: maria.vojtekova@mckvp.sk
Ing. Mariana Zajacová Tel. 055 / 789 06 21 E-mail: mariana.zajacova@mckvp.sk
     

Pracovná náplň oddelenia:

  • vedie evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr
  • usmerňuje hospodárenie mestskej časti, zabezpečuje dodržiavanie finančnej disciplíny
  • spracováva návrh rozpočtu mestskej časti a záverečný účet
  • spracováva monitorovaciu a hodnotiacu správu; výročnú správu v spolupráci s ostatnými oddeleniami
  • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankovými ústavmi
  • vedie účtovníctvo a mzdovú agendu
  • vykonáva kompletné pokladničné služby
  • vykonáva ekonomickú agendu v súvislosti s prenájmom nebytových priestorov spravovaných objektov
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224