Ekonomické oddelenie

Personálne obsadenie a kontakty:
E-mail: ekonom@mckvp.sk

Vedúca oddelenia:
Ing. Viera Háberová

Tel. 055 / 789 06 23
E-mail: viera.haberova@mckvp.sk

 


Odborní referenti:

Ing. Lenka Sirotňáková Tel. 055 / 789 06 31 E-mail: lenka.sirotnakova@mckvp.sk
Ing. Mariana Zajacová Tel. 055 / 789 06 21 E-mail: mariana.zajacova@mckvp.sk

Rozpočtová oblasť

 • Komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
 • Zostavovanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov v spolupráci s ostatnými oddeleniami a zostavovanie programového rozpočtu.
 • Zostavovanie návrhov na zmeny rozpočtu, ich predkladanie na schválenie miestnemu zastupiteľstvu, ako aj zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktoré schvaľuje starosta MČ.
 • Spracovanie programového rozpočtu vrátane podprogramov a prvkov. 
 • Sledovanie čerpania rozpočtu na pravidelnej mesačnej báze, štvrťročnej báze.
 • Zapracovávanie schválených zmien do rozpočtu a ich zasielanie do RISSAM v stanovených termínoch.
 • Zodpovednosť za čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtových položiek MČ.
 • Zodpovednosť za tvorbu a čerpanie rezervného a sociálneho fondu.
 • Predkladanie údajov o plnení rozpočtu miestnemu zastupiteľstvu.
 • Zostavenie záverečného účtu samosprávy, monitorovacej a hodnotiacej správy.
 • Spracovanie údajov o MČ a výsledkoch hospodárenia do Výročnej správy MČ.

 

Hospodárska oblasť

 • Usmerňovanie hospodárenia MČ a jej zriadených organizácií a subjektov.
 • Usmerňovanie ekonomickej a finančnej stratégie zriadených organizácií a subjektov.
 • Dohliadanie na dodržiavanie finančnej disciplíny.
 • Prehodnocovanie všetkých investičných a neinvestičných akcií z ekonomického pohľadu.
 • Vykonávanie finančných operácií v súlade so schválenými vnútornými predpismi, dohliadanie na dodržiavanie finančnej disciplíny.
 • Vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle platných právnych predpisov.
 • Ročné vyhodnocovanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
 • Zabezpečovanie vyhodnotenia fyzickej inventúry a účtovného vysporiadania zistených mánk a prebytkov.
 • Spolupráca s finančnou komisiou.
 • Spolupráca so škodovou komisiou.

 

Pokladňa

 • Vedenie pokladničnej knihy a príslušnej dokumentácie.
 • Výber,  vyplácanie a  odvod  finančných hotovostí spojených s vyúčtovaním a odmeňovaním zamestnancov MČ, starostu a poslancov MZ.
 • Vyhotovovanie interných dokladov (pri vyplácaní jednorazových dávok, pri vyplácaní stravného – pohľadávka voči mestu Košice)
 • Zodpovednosť za formálnu stránku predkladaných účtovných dokladov.

 

Ekonomická agenda

 • Priebežné sledovanie zmien v ekonomickej oblasti týkajúcej sa hospodárenia s majetkom.
 • Evidencia platieb za nájom, pravidelné mesačné predpisovanie nájmu  vrátane služieb za prenajaté nebytové priestory.
 • Rozúčtovanie platieb za  teplo, teplú a studenú vodu a ostatné služby spojené s užívaním,  aktualizácia úhrad za nájom a následná evidencia v mesačnom prehľade nájomného v softvéri pre rozúčtovanie zálohových platieb, ako aj v podkladoch pre prípravu penalizačných faktúr za prenajaté priestory.
 • Vystavenie a evidencia odberateľských faktúr.
 • Evidencia nedoplatkov za nájomné vrátane energií.
 • Odpisovanie dlhodobého majetku.
 • Vedenie mesačnej účtovnej evidencie príjmov a výdavkov, výnosov a nákladov bankových operácií hlavnej činnosti, pohľadávok a záväzkov, majetku a zásob.
 • Vedenie mesačnej účtovnej evidencie pokladničných operácií a fondov.
 • Overenie a zodpovednosť za formálnu správnosť účtovných dokladov.
 • Vyhotovenie mesačných účtovných zostáv a ročných účtovných výkazov, ich kontrolovanie, zabezpečenie odstraňovania nedostatkov zistených kontrolou, sťahovanie výpisov jednotlivých účtov z bánk MČ.
 • Vyhotovenie štvrťročných výkazov a ich predkladanie daňovému úradu.
 • Zostavovanie komplexnej ročnej účtovnej závierky, konsolidovanej závierky a spracovanie podkladov pre zostavenie súhrnnej konsolidovanej závierky verejnej správy.
 • Konzultácie s daňovou metodičkou, audítorkou a konzultantkou firmy Datalan v prípade novovzniknutých problémov.
 • Sumarizácia podkladov pre účely vnútornej kontroly.
 • Ostatné podklady, prehľady a výkazy na požiadanie nadriadeného.

 

Mzdová agenda

 • Príprava a kontrola správnosti  podkladov k spracovaniu miezd, zaradenie nových zamestnancov do mzdovej agendy so všetkými údajmi potrebnými k spracovaniu, evidencia prekážok v práci, dochádzky zamestnancov, výpočet nemocenských dávok, typovanie osobných účtov zamestnancov, nových dekrétov o plate.
 • Spracovanie mzdovej agendy a vyhotovenie mesačných výplatných listín.
 • Vyhotovovanie potvrdení o príjme zamestnancov.
 • Kontrola odvodov poistného, preddavkovej dane a vyplateného daňového bonusu.
 • Zabezpečovanie odvodov dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov a zrážok z príjmov.
 • Prehľad daňových odvodov na DÚ.
 • Zabezpečovanie odvodov zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia a príspevkov na poistenie v nezamestnanosti.
 • Výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • Výpočet exekučných zrážok a konzultácia s exekútormi.
 • Vyhotovenie a ročné uzatvorenie mzdových listov.
 • Zabezpečovanie ročného zúčtovania dane z príjmov zamestnancov.
 • Vyhotovovanie a elektronické zasielanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
 • Vyhotovovanie zoznamu zamestnancov poistených v zdravotných poisťovniach.
 • Vedenie evidencie ELDP, vykonávanie agendy s tým súvisiacej a odosielanie ELDP do Sociálnej poisťovne.
 • Vyhotovovanie podkladov pre  refundáciu  miezd pracovníkov pridelených na aktivačnú činnosť.
 • Konzultácie s poisťovňami a bankami.

 

Styk s bankou

 • Zabezpečenie úhrad faktúr a platobných poukazov.
 • Zabezpečenie dodržiavania finančnej disciplíny bankových operácií.
 • Zabezpečenie refundácie úhrad z fondov.
 • Tlač výpisov a ich sťahovanie vo forme ABO výpisov do účtovníctva.

 

Evidencia faktúr

 • Vedenie evidencie dodávateľských faktúr, evidencia platobných poukazov.
 • Predkladanie zaevidovaných faktúr MČ k odsúhlaseniu prípustnosti a vecnej správnosti príslušným oddeleniam.
 • Kontrola stavu  účtu záväzkov pri mesačnej uzávierke.
 • Ročné sledovanie neuhradených faktúr.
 • Sledovanie dátumov splatnosti v nadväznosti na stavy účtov v bankách MČ.
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!