Ponuka pre Redaktora - Editora na spracovanie občasníka Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Redakčná rada

Ponuka pre redaktora - editora na spracovanie občasníka  Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

1) Predmet ponuky: Ponuka pre redaktora - editora na spracovanie občasníka Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 

 

2) Opis predmetu ponuky a jeho rozsah: Komplexné spracovanie občasníka MČ a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP („Zásady“ sú umiestnené na webovej stránke MČ: http://www.mckvp.sk/obcan/obcasnik/) vrátane samostatného spracovania tém z diania v MČ Košice – Sídlisko KVP.  Predpokladaná štvrťročná periodicita, formát A4, rozsah určuje Redakčná rada (od 1 až do 12 strán).  Finančné ohodnotenie redaktora – editora je maximálne do výšky 980 EUR bez DPH ročne. 

 

3) Požiadavky na redaktora - editora na spracovanie občasníka Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP: - minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore masmediálne štúdiá, žurnalistika, prípadne slovenský jazyk a literatúra, - dobrá štylistika a gramatika – znalosť slovenského jazyka, - skúsenosti z oblasti printových alebo audiovizuálnych médií, - počítačové znalosti, - aktívny prístup k práci, - flexibilnosť,  - zodpovednosť, - spoľahlivosť, - komunikatívnosť, - kreativita.

 

4) Lehota a miesto na predkladanie životopisov: Životopisy vrátane dokladov o vzdelaní (diplomy,  certifikáty a iné) doručte v termíne do 30.11.2017 do 12.00 hod. v uzatvorenej obálke označenej adresou odosielateľa a heslom: „Ponuka pre redaktora - editora na spracovanie občasníka Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“, na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č. 1, 040 23 Košice, alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu na MÚ MČ.  Do životopisu prosím uveďte svoj telefonický kontakt.

 

5) Ďalšie informácie: Podrobnejšie informácie Vám poskytneme na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, Referát kultúry, vzdelávania a športu, č. dv. 10, prvé poschodie, alebo na telefónnom čísle 055/789 06 32. Uchádzači budú informovaní o výsledku po osobnej prezentácií všetkých prihlásených záujemcov.

 

Kontaktná osoba: Ing. Roksolana Ščuroková, PhD. Telefónne číslo: 055/7890632 e-mail: kultura@mckvp.sk

 

V Košiciach 13.11.2017 

 

   Mgr. Marián Horenský   
predseda Redakčnej rady 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224