Hlasovací preukaz

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
1/ osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 21.03.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 05.04.2024) v úradných hodinách obce na adrese –
Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice, kancelária č. 2.
2/ v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 04.03.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14.03.2024), na adresu – Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice
3/ elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 04.03.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14.03.2024) prostredníctvom elektronickej (e-mailovej) adresy k1k@mckvp.sk.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi - meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
4/ prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 21. 03. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 05. 04. 2024).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi - meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti, okrem údajov o voličovi, uviesť meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu osoby splnomocnenej na prevzatie. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Osoba, ktorá hlasovací preukaz prevezme je povinná jeho prevzatie potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený.
Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

2_HP_Ziadosť_poštou.pdf
veľkosť: 182.79 KB
HP_žiadosť_splnomocnenie.pdf
veľkosť: 116.73 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!