Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.02.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Informácia pre majiteľov psov

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť ho  do evidencie v lehote 30 dní  po  tejto lehote  v mieste kde sa pes v danom roku prevažne nachádza (v prípade všetkých psov okrem šteniat do pol roka).

Ak vlastníte šteniatko ste povinný prihlásiť ho do evidencie psov 30 dní po dovŕšení  jeho 6 mesiaca života.

- Vybavíte ju v Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košie,  tel. 055/7890610, e-mail: k1k@mckvp.sk.

-  Potrebujete k tomu  preukaz od veterinára (očkovací preukaz psa) a občiansky preukaz.

 - Do evidencie uvediete:

 • meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska držiteľa,  e-mailovú adresu,
 • rasu psa, meno psa,
 • miesto chovu,
 • údaj o čipovaní,  údaje o očkovaní  - besnota, psinka, 
 • deň narodenia psa, pohlavie psa, 
 • dátum držby psa v mieste chovu, ƒ
 • tetovacie číslo, ƒ
 • skutočnosť, že  pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak k takémuto incidentu došlo.

 

- Po vyplnení tlačiva dostanete evidenčnú známku pre psa za poplatok 1,- €.  Touto známkou  preukazujete totožnosť psa.

- Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky  psa ste povinný oznámiť mestskej časti do 14 dní.   Za stratu známky zaplatíte poplatok 2,- €.

- Do evidencie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP nahlasujete aj zmenu miesta chovu psa, stratu a úhyn psa.

Mesto Košice  je správcom dane za psa

Daňové priznanie k dani za psa ste povinný podať správcovi dane do jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom pes dovŕšil vek 6 mesiacov. 

-  Sadzba dane za psa :

 1. v bytovom dome je                                                                            40,- eur
 2. v rodinnom dome alebo inom uzavretom objekte je                     10,- eur

 

-  Mesto Košice poskytuje zníženie dane o 50 % za psa:

 • chovaného ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
 • chovaného občanom starším ako 70 rokov
 • sterilizovaného
 • opusteného alebo prevzatého z útulku
 • so skúškami z výkonu minimálne 1. Stupňa podľa národných alebo medzinárodných skúškových poriadkov

 

Evidencia psov je zverejnená na stránke Magistrátu Mesta Košice:

     https://www.zverejnenie.esluzbykosice.sk/Pes/Index

 

Pre ochranu vášho  psa pred stresom z používania  pyrotechnických výrobkov prijalo Mesto Košice v roku 2016 zmenu VZN o čistote a verejnom poriadku č.78.

V § 7 uvedeného VZN Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov sú upravené podmienky používania pyrotechnických výrobkov nasledovne:

 

(1) Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3 a P11) sa na území mesta zakazuje.

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje    

a)  na používanie pyrotechnických výrobkov počas doby od 15:00 hod. dňa 31. decembra kalendárneho roka do 02:00 hod. dňa 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka,

b)  na mesto počas podujatí a akcií, ktoré sú organizované mestom, alebo na ktorých sa mesto spolupodieľa,

c) na mestské časti počas podujatí a akcií, ktoré sú organizované mestskou časťou, alebo na ktorých sa mestská časť spolupodieľa.“

 


1) kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,

kategórie F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,

kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo.

 

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975