Voľná pracovná pozícia - prevádzkový vedúci Podniku služieb KVP s.r.o

Podnik služieb KVP s. r. o.,  so sídlom na Triede KVP 1, 040 23 Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

prevádzkového vedúceho podniku

Predpokladaný termín nástupu: 01.05.2024

Miesto práce: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

Minimálny základný plat:

•      1 500 € / mesačne / brutto, k základnej zložke mzdy bude pripočítaná pohyblivá zložka v závislosti od dosiahnutého hospodárskeho výsledku spoločnosti.

Minimálne kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu: 

•      úplné stredoškolské vzdelanie,

•      prax v oblasti riadenia zamestnancov minimálne 3 roky,

•      prax v oblasti údržby, čistoty a starostlivosti o zeleň na úrovni samosprávy,

•      znalosť územia Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP výhodou,

•      znalosť z oblasti fakturácie a podvojného účtovníctva výhodou,

•      znalosť práce s PC - MS Word, Excel,

•      vodičský preukaz skupiny B.

Pracovná činnosť a zodpovednosť:

•      predstaviteľ vrcholového manažmentu podniku,

•      riadi a zabezpečuje každodenný chod spoločnosti: realizáciu výkonov v oblasti čistoty a údržby sídliska, starostlivosti o zeleň, komunálny odpad, opravy a údržba dopravných prostriedkov a majetku mestskej časti alebo podniku,

•      identifikuje podnikateľské a obchodné príležitosti, tvorí, predkladá a realizuje stratégie rozvoja podniku,

•      predkladá a realizuje obchodné, investičné a finančné plány podniku,

•      identifikuje a realizuje optimalizačné opatrenia,

•      zodpovedá za obchodné výsledky, hospodárenie podniku a plnenie strategických plánov,

•      zodpovedá za organizačno-správne veci, pracovnoprávne vzťahy a dodržiavanie všeobecne záväzných a interných právnych predpisov,

•      vedie obchodné rokovania a uzatvára zmluvné vzťahy v rozsahu schválených kompetencií,

•      riadi, vedie a motivuje zamestnancov podniku, pracuje s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK),

•      orientuje sa v oblasti pracovného práva, BOZP, obchodného práva a verejného obstarávania,

•      zodpovedá za plnenie úloh miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti vo vzťahu k podniku,

•      komunikuje a prezentuje podnik navonok,

•      dobrá orientácia v oblasti projektov na podporu zamestnávania znevýhodnených skupín (ÚPSVaR, implementačná agentúra MPSVaR, VÚC a i.) výhodou,

•      prehľad v súvisiacej právnej úprave, napr.: zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov výhodou.

Požadované doklady:

•      písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

•      profesijný štruktúrovaný životopis,

•      výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

•      prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,

•      kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

•      písomný súhlas uchádzača  so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa    zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých    zákonov. 

Priebeh výberového konania:

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční – osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru  bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky.

Bližšie informácie o pracovnom mieste budú podávané osobne po predchádzajúcom dohovore v kancelárii prednostu Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice.

Výberová komisia zostaví poradie uchádzačov, na základe ktorého odporučí vhodného uchádzača na príslušnú pozíciu. Konečné poradie uchádzačov bude výsledkom rozhodnutia 3 členov komisie.

Uzávierka prihlášok na výberové konanie:

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne

do 29. 04. 2024 (pondelok) do 12:00 na adresu:

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Trieda KVP č. 1

 040 23 Košice

alebo emailom na: k1k@mckvp.sk

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že:

•    do výberového konania budú zaradení výhradne uchádzači, ktorí riadne a včas predložili všetky požadované doklady,

•      výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor,

•      uchádzač, pozvaný na osobný pohovor je povinný zdokladovať svoje deklarované vzdelanie (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov),

•      zaslaním žiadosti a požadovaných dokladov nevzniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese,

•      o termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru bude vybraný uchádzač vopred informovaný.         

   

Ing. Miroslav Michalus, konateľ

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!