Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 18.10.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Pozvánka na XXXVII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje, že XXXVII. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 25. septembra 2018 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

 

Návrh programu

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Určenie overovateľov zápisnice

5.      Monitorovacia správa mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30. 06 .2018

6.      Údaje o plnení rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30. 06. 2018

7.      Tvorba a použitie rezervného fondu mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30. 06. 2018

8.      Stav nedoplatkov na nájomnom k 30. 06. 2018

9.      Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac jún 2018

10.  Návrh na IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2018

11.  Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

12.  Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom športovo-relaxačného areálu v komplexe Drocárovho parku

13.  Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj mobilnej ľadovej plochy v areáli Drocárovho parku

14.  Odpustenie pohľadávky mestskej časti nad hodnotu 350,- €

15.  Informatívna správa k stavu objektu Senior dom a krokoch podniknutých mestskou časťou

16.  Správa  o  kontrolnej   činnosti   kontrolórky   mestskej   časti   Košice-Sídlisko   KVP

za obdobie od 19. 06. 2018 do zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 25. 09 .2018

17.  Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  kontrolórky  mestskej  časti  Košice-Sídlisko  KVP

na obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2019

18.  Informatívna správa z XXI. Rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 18. 06. 2018

19.  Správa Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za obdobie od 01. 01 .2018 do 30. 06. 2018

20.  Správa Mestskej polície Košice-stanica KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za obdobie od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018

21.  Interpelácie

22.  Otázky poslancov

23.  Rôzne

24.  Záver    

 

Zasadanie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

 

  Ing. Alfonz Halenár

starosta mestskej časti

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224