Pozvánka na V. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že V. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa  23. mája 2019 o 16.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť

Návrh programu

  1. Otvorenie
  •     Schválenie programu rokovania 
  •     Voľba návrhovej komisie
  •     Určenie overovateľov zápisnice
  1. Návrh VZN č. 29/2019, ktorým sa ruší VZN č. 14/1995 o podmienkach aktivít a hospodárenia mestskou časťou        vytvorených subjektov                            
  2. Návrh na založenie občianskeho združenia „Občania sídliska KVP“
  3. Sociálny podnik – návrh na založenie
  4. Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019
  5. Rôzne
  6. Záver

 

     Zasadnutie  miestneho zastupiteľstva je verejné.

                                   

                                                                                                        Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.  

                                                                                                           starosta mestskej časti 

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224