Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je nedeľa, 29.03.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Pozvánka na XI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že  XI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa  30.  januára 2020  ( štvrtok ) o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Návrh programu


1. Otvorenie

    a) Schválenie programu rokovania 
    b) Voľba návrhovej komisie
    c)  Určenie overovateľov zápisnice

2. Informatívna správa z XI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 12.-13.12.2019
3. Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - návrh
4. Určenie platu kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – návrh
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
6. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice-Sídlisko KVP
7. Pravidlá participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
8. Koncepcia rozvoja športu MČ Košice-Sídlisko KVP 2020 – 2024 – poslanecký návrh
9. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac december
    2019
10. Rôzne
11. Záver 

                                                          

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                          Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
                                                                                                          starosta mestskej časti

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224