Pozvánka na XVI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že  XVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  10.  septembra 2020 ( štvrtok ) o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Návrh programu

 1.  Otvorenie
   a) Schválenie programu rokovania 
   b) Voľba návrhovej komisie
   c) Určenie overovateľov zápisnice
 2. Slovo pre verejnosť
 3. Správa Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020
 4. Správa Mestskej polície Košice - stanice  KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01.07.2020 do 31.08.2020
 7. a) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 5/2020 
  b) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 6/2020
  c) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 7/2020
  d) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 8/2020
 8. Monitorovacia správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za I. polrok 2020
 9. Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2020 
 10. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2020
 11. Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2020
 12. Návrh na doplnenie a zmeny Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
 13. Schválenie úpravy výšky nájomného pre  nájomcov nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového  priestoru  z dôvodu  opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 
   a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny
   b) pre nájomcu MARIETA PRO FITNESS, s. r. o.
   c)  pre nájomcu Občianske združenie Pauzička
   d) pre nájomcu ToMis s. r. o.
   e) pre nájomcu Ivan Hudaček – Tenistar 
 14. Návrh na III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2020
 15. Interpelácie
 16. Otázky poslancov
 17. Rôzne
 18. Záver

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

   

                                                                                                         Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.

                                                                                                          starosta mestskej časti                                                                                          

Materiály k zasadnutiu MieZ

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224