Pozvánka na XXV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu
 

 

  1.  Otvorenie
       a) Schválenie programu rokovania
       b) Voľba návrhovej komisie
       c)  Určenie overovateľov zápisnice
  2.  Slovo pre verejnosť
  3.  Správa Obvodného oddelenia  PZ Košice-Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za obdobie od
       01.01.2021 do 30.06.2021
  4.  Správa Mestskej polície Košice - stanice  KVP o bezpečnostnej situácii  na sídlisku KVP za
       obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021                  
  5.  Kontrola plnenia uznesení                                                                       
  6.  Informatívna  správa  o  zrealizovaných  komisiách  pre  výberové  konania  za  obdobie od
       01.06.2021 do 31.08.2021  
  7.  Informácia  o  činnosti  kontrolóra  za  predchádzajúce  obdobie  od posledného  Miestneho zastupiteľstva
       Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
  8.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie jún 2021
  9.  Monitorovacia správa Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za I. polrok 2021
10.  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30.06.2021
11.  Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2021
12.  Prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu MČ Košice – Sídlisko KVP za rok 2021   
13.  Návrh  VZN  Mestskej  časti  Košice – Sídlisko  KVP  č. 18/2021,  ktorým  sa  upravujú niektoré podmienky držania 
       psov
14.  Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu:
       “Kultúrno - spoločenské centrum KVP“
15.  Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP - poslanecký návrh
16.  Interpelácie
17.  Otázky poslancov
18.  Rôzne
19.  Záver

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

    

                                                                                                    Mgr. Ladislav Lörinc, v.r. 
                                                                                                      starosta mestskej časti

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224