Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 23.05.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Pozvánka na XXXVI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje, že XXXVI. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 19. júna 2018 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť


Návrh programu
 


1.    Otvorenie
2.    Schválenie programu rokovania
3.    Voľba návrhovej komisie
4.    Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5.    Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2018
6.    Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie marec - apríl 2018
7.    Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2017
8.    Záverečný účet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2017
9.    Tvorba a použitie rezervného fondu na rok 2018
10.    Výročná správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2017    
11.    Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Wrestling Jedla Košice
12.    Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Slovenský skauting 68, zbor Biele vrany
13.    Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018
14.    Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  za obdobie od 20. 3. 2018 do zasadnutia MieZ dňa 19. 6. 2018
15.    Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na celé funkčné obdobie 2018 – 2022
16.    Interpelácie poslancov
17.    Otázky poslancov
18.    Rôzne
19.    Záver
Zasadanie miestneho zastupiteľstva je verejné.

                                     


                                                                                           Ing. Alfonz Halenár, v. r.
                                                                                           starosta mestskej časti                               
 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224