REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU HEMERKOVÁ - HÚSKOVÁ

IDEA:

Ideou stavebného zámeru je revitalizácia zanedbaných pochôdznych plôch povrchov vnútrobloku, revitalizácia verejnej zelene pre zníženie dopadu poveternostných vplyvov prostredia, vodozádržné opatrenia dažďovej vody na území vnútrobloku, a skvalitnenie užívateľského zážitku pre užívateľov verejného priestoru.

FILOZOFIA:

Návrh primárne rieši revitalizáciu územia s cieľom využívania ekologických aspektov, pracuje s dažďovou vodou v území a dopĺňa zeleň s cieľom zníženia prehrievania exponovaných plôch a podporou a rozšírením existujúcej biodiverzity. Povrchy existujúcich ostatných plôch určených na detské ihriská sa zamenia za bezpečnostné liate gumenné povrchy Playtop /typ NIKE GRIND, minimálne 70% z recyklovanej gumy/. Takýto povrch je všestranný, odolný voči odieraniu, šmykľavosti, vznieteniu, drobeniu a tvorbe priehĺbín. Taktiež je šetrný voči životnému prostrediu, použiteľný v každom počasí a nevyžaduje veľkú údržbu.

POŽIADAVKY

 • zachovanie ucelenej plochy vnútrobloku a jej  kvalitatívne zhodnotenie
 • promenádny chodník doplnený o zeleň s možnosťou sedenia na laviciach
 • vybudovanie nových ihrísk, športovísk, posedových a rekreačných plôch, edukatívnych alebo inkluzívnych herných prvkov
 • doplnenie workout prvkov a detských ihrísk s úpravou dopadových plôch
 • revitalizácia  asfaltového športového ihríska
 • jeho oplotenie a vytvorenie podmienok na kolektívne športy (lepší povrch, hradenie, zabezpečenie proti odskokom lópt a podobne)
 • zóny medzi sebou môžu byť voľne previazané, ale je nevyhnutné rešpektovať nároky rôznych vekových kategórií
 • vnútroblok by mal obsahovať aj tichšiu zónu pre seniorov a obyvateľov, ktorí uprednostňujú pokojné trávenie voľného času vo verejnom priestore
 • vnútroblok by mal byť bezbariérový v maximálne možnej miere (spevnené pešie komunikácie pre kočiare, obyvateľov s limitovaným pohybom a podobne)
 • funkčný a dobre udržiavateľný mobiliár
 • skvalitniť prostredie po stránke estetickej, prachovej a protihlukovej (údržba, revitalizácia a doplnenie súčasnej zelene), vodozádržnej (budovanie dažďových záhrad, výsadieb zelených plôch, zámena nepriepustných povrchov za priepustné, a pod.) a po stránke prevádzkovej

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224