Sťažnosti a petície

Postup pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií

 

Sťažnosti

Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom  oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2020 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Každá prijatá sťažnosť sa posúdi podľa jej obsahu.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej alebo elektronickej podobe. Musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní, lehotu je možné predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní v prípade sťažnosti náročnej na prešetrenie.

 

Sťažnosť môžete podať

  • na adresu Miestny úrad Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1,

      040 23 Košice

  • osobne v kancelárii 1. kontaktu miestneho úradu, č. dverí 1 na I. poschodí
  • na e-mailovú adresu k1k@mckvp.sk

  


Petície

Podmienky podania petície upravuje zákon č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Petícia je podanie, ktorým sa môže každý sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami,  návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci, ktorými sú: štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb.

Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv. Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť a výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu. 

Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. 

Fyzická osoba podporujúca petíciu je povinná uviesť čitateľne:

- svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.

Právnická osoba uvedie:

- svoj názov a sídlo; osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis. 

Príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť petíciu  do 30 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenie nedostatkov, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 pracovných dní. 

Petíciu môžete podať

  • na adresu Miestny úrad Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1,

      040 23 Košice

  • osobne v kancelárii 1. kontaktu miestneho úradu, č. dverí 1 na I. poschodí

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!