Nakladanie s majetkom


Mestská časť Košice – Sídlisko KVP pri nakladaní s majetkom mestskej časti postupuje v súlade :

Postup pri prevode vlastníctva majetku a nájme majetku je podrobne upravený v § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Mestská časť bude pri predaji a prenájme majetku využívať elektronické aukcie v prípadoch, kde tento spôsob bude efektívny.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224