Elektronická úradná tabuľa

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v rámci elektronizácie služieb verejnosti, realizovala integráciu na poskytované služby Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). V rámci tejto integrácie sa zaviazala pre využívanie Centrálnej úradnej elektronickej tabuľe (CUET).

Priamy prístup na dokumenty publikované mestskou časťou je možný prostredníctvom elektronickej služby : 

Elektronická úradná tabuľa

Prístup na Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu je možný aj na stránkach www.slovensko.sk, kde po výbere „Úradná tabuľa“ prostredníctvom tlačidla umiestneného na titulnej stránke portálu bude návštevník presmerovaný na úvodnú stránku CUET. Tu môže definovať vlastné výberové kritéria.

 

Povinné zverejňovanie dokumentov v zmysle Zákona č. 305/ 2013 Z.Z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) .

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224