Prednosta miestneho úradu

Ing. Miroslav Michalus

Tel. 055 / 789 06 12
E-mail: prednosta@mckvp.sk

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Postavenie, povinnosti a práva prednostu úradu:

Právne postavenie prednostu miestneho úradu vymedzuje §17a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice a §17 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Prednosta vedie miestny úrad a organizuje jeho prácu. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta na dobu neurčitú.

Je zamestnancom mestskej časti, ktorý za svoju činnosť zodpovedá starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.

Miestny úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených miestnym zastupiteľstvom, najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a orgánov miestneho zastupiteľstva, je podatelňou a výpravňou písomnosti
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie  miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí
  • vykonáva nariadenia, uznesenia miestneho zastupiteľstva a rozhodnutia mestskej časti.
  • poskytuje služby obyvateľom v rámci pôsobnosti územnej samosprávy.
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224