Komisie

Miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov, a z ďalších osôb, zvolených miestnym zastupiteľstvom. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP má zriadené tieto komisie:

  • Finančná komisia 
  • Komisia verejného poriadku
  • Sociálna a zdravotná komisia
  • Komisia pre vybavovanie petícií
  • Komisia kultúry, školstva a športu
  • Komisia pre vybavovanie sťažností
  • Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti

Prípravu, obsah rokovania, spôsob uznášania a náležitosti rozhodovania komisií, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh upravuje Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224