Poskytovanie informácií podľa zákona

V súlade s uplatňovaním zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam oznamujeme, že žiadosti o poskytnutie informácií v organizácii Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040  23 Košice sa podávajú v kancelárií prvého kontaktu v pracovných dňoch v čase:
 

Pondelok a utorok:  8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
Streda: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30 hod.
Piatok: 8.00 - 12.30 hod.

 

Formy podania žiadosti
1. osobne v kancelárii prvého kontaktu
2. poštou na adresu:  Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
                                        Trieda KVP 1
                                        040 23 Košice
3. telefonicky: 055 / 789 06 10
4. faxom: 055 / 789 06 33
5. elektronickou poštou na adrese: k1k@mckvp.sk

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224