Tlačivá a poplatky

Tlačivá Právneho oddelenia:

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby je zaťažené správnym poplatkom 5 €. Podrobnosti
o poplatkoch a možnostiach oslobodenia nájdete v súhrnnom sadzobníku správnych poplatkov.Tlačivo k prihláseniu a odhláseniu psa

Daň za psa vyberá Mesto Košice, požadované formuláre nájdete na stránke mesta Košice

 

Tlačivo - súhlas s vydaním detského rybárskeho lístka

Vydanie rybárskeho lískta je zaťažené správnym poplatkom. Týždenný = 1,50 €. Mesačný = 3 €. Ročný = 7 €. Trojročný = 17 €. Od poplatku sú oslobodené osoby do 15 rokov a osoby bližšie špecifikované  v súhrnnom sadzobníku správnych poplatkov.

 

Tlačivá Oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu :

 

Tlačivá Oddelenia výstavby a majetku

 

Súhrnný sadzobník správnych poplatkov:

Stiahnite si aktuálny sadzobník správnych poplatkov

 

Miestny úrad poskytuje občanom aj službu overovnia písomností:

Základný cenník osvedčovania:

Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise:
Osvedčenie fotokópie listiny:
2 € za každý podpis
2 € za každú/aj začatú stranu 

 

Služby osvedčovania môžete využiť najmä v odporúčaných hodinách pre občanov.

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224