Participatívny rozpočet

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP zavedením mechanizmu participatívneho rozpočtu ako stabilnej súčasti samosprávnych procesov, umožňuje občanom zapájať sa do verejného života v čo najširšej možnej miere.

Pre pilotný ročník vyčlenilo miestne zastupiteľstvo na realizáciu projektov sumu 20 000 eur. 

Čo je cieľom participatívneho rozpočtu?

PR predstravuje nástroj samosprávy, ktorý podporuje aktívne zapojenie obyvateľov do správy a rozvoja mesta. Cieľom je prostredníctvom PR:

a, zvýšiť účasť obyvateľov mestskej časti na verejných rozhodnutiach samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti
 
b, vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v mestskej časti
 
Kto sa môže zapojiť?

Do PR sa môže zapojiť ktorýkoľvek občan, ktorý prejaví záujem, spôsobmi, ktoré umožňuje proces PR. Zapájanie občanov má rôzne podoby a má svoje miesto v celom procese prípravy, rozhodovania, realizácie a hodnotenia PR, pričom v jednotlivých fázach procesu PR môžu občania využiť nasledujúce formy participácie:
 
V prípravnej fáze:
 
• predkladanie podnetov a nápadov, buď priamo na verejných stretnutiach alebo elektronicky na príslušnej internetovej stránke,
 
• účasť na spoločných verejných stretnutiach,
 
• účasť na verejných stretnutiach participatívnych komunít,
 
• príprava realizácie občianskeho projektu alebo zadania pre mestskú časť, pričom predkladateľom môže byť:
 
a) fyzická osoba,
 
b) občianske združenie alebo nezisková organizácia.
 
V rozhodovacej fáze:
 
• rozhodovanie o tom, ktoré projekty a zadania sa budú prioritne realizovať. Rozhodovanie prebieha prostredníctvom hlasovania verejnosti (bod 3.2.).
 
V realizačnej fáze:
 
• realizácia projektov v spolupráci s MieÚ v rozsahu a podobe danej druhom výstupu (bod 4.),
 
• sprístupnenie informácie v súvislosti s realizáciou a procesom PR.
 
V hodnotiacej fáze:

 
• evaluácia skončeného participatívneho procesu a výsledných zásahov s možnosťou vlastných návrhov zmien participatívnych procesov, alebo návrhov nových procesov, buď účasťou na verejnom stretnutí alebo zaslaním pripomienok.

O čom môže verejnosť rozhodovať?

1. Občianske projekty

Ide o nízko nákladové nápady v sume do výšky 2.000 eur vrátane DPH, ktorá zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu projektu a náklady spojené s dokumentáciou. Projekty navrhujú, spracovávajú a realizujú občania v súčinnosti s mestskou časťou.(napríklad pri tvorbe projektov, harmonogramov a rozpočtov, pri nakladaní a vyúčtovaní z verejných finančných prostriedkov, pri zabezpečení dodávateľov tovarov a služieb, pri propagácii projektu a pod.).

Ich základnými funkciami sú:

 •  inovácia existujúcej, alebo vytvorenie novej verejnej služby,
 •  podpora a rozvoj komunitných a susedských vzťahov,
 •  organizácia kultúrnych a športových podujatí so zreteľom na zapojenie verejnosti,
 •  revitalizácia, resp. úprava verejného priestoru.

 
Projekt musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • mať verejnoprospešný charakter a jeho výsledok má byť prístupný širokej verejnosti,
 • musí byť realizovaný na území MČ,
 • nesmie mať charakter kapitálového výdavku,
 • musí byť pripravený tak, aby bol realizovateľný v nasledujúcom kalendárnom roku,
 • nebol finančne podporený mestskou časťou iným mechanizmom,
 • musí byť evidentné a propagované, že projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore MČ 
 • jedna osoba / občianske združenie môže podať maximálne 1 občiansky projekt v 1 ročníku

2. Zadania pre mestskú časť

Zadania pre MČ sú prevažne vysoko nákladové nápady realizované, resp. obstarané mestskou časťou, v sume do 5.000 eur vrátane DPH, ktorá zahŕňa náklady spojené s projektovou, príp. inou dokumentáciou. Táto suma môže byť navýšená pri schválení rozpočtu MieZ. Realizácia zadaní má význam pre celú mestskú časť, dlhodobý prínos pre život na KVP a vyžaduje si prípravu zo strany MČ. Víťazné zadania realizuje mestská časť, prípadne v spolupráci s dobrovoľníkmi.

V zozname zadaní sa vyskytujú najmä zadania, ktoré:

 • sú v súlade s prioritami mestskej časti v danom období,
 • skvalitňujú verejný život v MČ (napr. revitalizácia verejných priestorov, zlepšenie miestnych podmienok a pod.),
 • prinášajú úplne nové idey s potenciálom budúceho rozvoja služieb alebo verejných priestorov v MČ,
 • majú dopad na väčšinu obyvateľov MČ (napr. parkovanie, chodníky, ochladzovanie, starostlivosť o zeleň a pod.),
 • majú dopad na tie skupiny občanov, ktoré služby v porovnaní s ostatnými skupinami občanov nedostávajú, alebo ich dostávajú len v obmedzenej miere,
 • predstavujú kultúrnu, športovú, voľno časovú, urbanistickú a podobnú alternatívu voči väčšinovým a konvenčným aktivitám a riešeniam.

Zadania musia:

 • mať verejnoprospešný charakter,
 • byť realizované na pozemkoch vo vlastníctve MČ KVP alebo na pozemkoch, ktoré má MČ KVP v správe od mesta Košice, so súhlasom mesta Košice (ak je potrebné)
 • byť pripravené tak, aby boli realizovateľné v nasledujúcom kalendárnom roku.

Ako môžete pridať svoj nápad?

Svoj nápad na zlepšenie služieb alebo verejného priestoru v mestskej časti KVP môžete pridať v dvoch kategóriach - občianske projekty alebo zadania mestskej časti.

Formuláre na pridávanie nápadov môžete od 1.júla do 31.augusta 2020 pridávať prostredníctvom stránky - www.sidliskokvp.hlasobcanov.sk

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!