Žiadosť o dotáciu

Dotáciu právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi možno poskytnúť na základe žiadosti podanej prostredníctvom elektronického formulára:

 

https://mckvp.egrant.sk/

 

Žiadateľ o dotáciu žiadosť vyplní, elektronicky zaregistruje, následne ju vytlačí a v lehote 5 pracovných dní od jej registrácie podpísanú v jednom vyhotovení doručí do podateľne miestneho úradu alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb na adresu Mestská časť Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice.

 

Uzávierka termínov na predkladanie žiadostí o dotácie v kompetencii miestneho zastupiteľstva sú stanovené nasledovne:

31.10. bežného roka na 1.polrok nasledujúceho roka

30.04. bežného roka na 2.polrok tohto roka

 

Žiadosti o dotácie v kompetencii starostu je možné podať kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka. Starosta MČ KVP poskytuje dotácie v jednotlivých prípadoch do výšky 300,-€.

 

Použitie dotácií je viazané na:

 1. konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mestskej časti pre právnické osoby, ktorých zakladateľom je mestská časť (§ 7 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z.),
 2. podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov (§ 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.).

 

Pod podporou všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných alebo všeobecne prospešných účelov sa rozumie najmä :

 • tvorba, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ochrana zdravia,
 • rozvoj vedy, vzdelania, výchovy a telesnej kultúry,
 • tvorba a ochrana životného prostredia,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd a ochrana práv detí a mládeže,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle elektronického formulára:

 • Názov právnickej alebo fyzickej osoby- podnikateľa
 • Sídlo, miesto podnikania
 • IČO
 • Štatutárny orgán právnickej osoby resp. fyzickej osoby podnikateľa ( meno, priezvisko, titul a funkcia )
 • Zriaďovacia listina ( stanovy, poverenie oprávnenej osoby...)
 • Kontaktná osoba ( číslo telefónu, číslo e-schránky a e-mail žiadateľa )
 • Bankové spojenie
 • Poskytnutá dotácia od MČ v predchádzajúcom roku
 • Názov projektu, aktivity
 • Účel na ktorý chcú využiť fin. prostriedky +časové rozčlenenie použitia dotácie
 • Suma požadovanej dotácie + celkové náklady – rozpočet na projekt vrátane uvedenia financií získaných z iných zdrojov
 • Miesto realizácie aktivít
 • Počet účastníkov zo sídliska KVP
 • Odborný garant
 • Charakteristika s ohľadom na prínos pre mestskú časť
 • Predmet činnosti žiadateľa
 • Čestné vyhlásenie (je súčasťou elektronického formulára)

 

Neoprávnené výdavky:

 • financovanie činností politických strán a hnutí, ani v prospech kandidáta na volenú funkciu,
 • dary, finančné operácie, leasingové splátky, odpisy,
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
 • splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!