Výzva na predloženie cenovej ponuky - údržba verejnej zelene

Predmet zákazky: Údržba verejnej zelene na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 15.4.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 16.4.2019

Úspešný uchádzač: ProGarden s.r.o., Železničná 366/2, 044 31 Kostoľany nad Hornádom

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224