Výzvy na predkladanie ponúk 2022

12.01.2022

Predmet zákazky: Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Postupom podľa §117 - zákazka s nízkou hodnotou

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 26.01.2022 do 12.00 hod. 

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224