Výzvy na predkladanie ponúk 2021

05.10.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev na území MČ Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 15.10.2021 do 12.00 hod.

Stav: Ukončená

Viac
10.06.2021

Predmet zákazky:

Rozšírenie statickej dopravy ulica Zombova - realizácia stavebného diela podľa projektovej dokumentácie 

Postupom podľa § 117 - zákazka s nízkou hodnotou

Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2021 do 12:00 hod.

Dňa 23.6.2021 zverejnené :

Odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. Aktualizovaná príloha č. 2 - Cena za dielo. 

 

Stav: Ukončená

Viac
21.04.2021

Predmet zákazky: 

Rekonštrukcia objektu Džemo so súpisným číslom 3110 na parcele číslo 3564 v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

Postupom podľa § 117 - zákazka s nízkou hodnotou 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 07.05.2021 do 12.00 hod.

Stav: ukončená

Viac
08.03.2021

Predmet zákazky: Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

Postupom podľa § 117 - zákazka s nízkou hodnotou 

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 19.3.2021 do 11.00 hod.

Stav: ukončená

Viac
25.02.2021

Predmet zákazky:

Vypracovanie cenovej ponuky pre rekonštrukciu multifunkčného a basketbalového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vrátane projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav 

Postupom podľa § 117 - zákazka s nízkou hodnotou 

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 9.3.2021 do 12.00 hod.

Stav: ukončená

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224