Výzva na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia a rozšírenie detských ihrísk

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky :

Rekonštrukcia a rozšírenie detských ihrísk na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 19.7.2019 do 12.00 hod.

súťaž ukončená

Ponuky vyhodnotené dňa:31.7.2019

Úspešní uchádzači:  MOVEO Dynamic Studio s.r.o., Prešov, IČO: 50381369 - pre časti zákazky č. 1,2 a 3 

                                   SpoločnosťAPIS SK, s.r.o. Levoča, IČO: 47122269 - prečasť zákazky č. 4 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224