Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky a výber dodávateľa postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazku :

Revitalizácia detského ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

( Hemerkova ulica )

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 7.5.2020 do 15.00 hod.

 

súťaž ukončená

Ponuky vyhodnotené dňa: 11.5.2020

Úspešný uchádzač: mmcité2 s. r. o., Brnianska 2, 911 01 Trenčín, IČO 36 320 854

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224