Pozvánka na XXI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne


Návrh programu
 

  1.  Otvorenie
       a) Schválenie programu rokovania
       b) Voľba návrhovej komisie
       c)  Určenie overovateľov zápisnice
  2.  Schválenie  vyhlásenia  obchodnej  verejnej   súťaže  na  prenájom  areálu  bývalej   MŠ  v Drocárovom parku
       s právom   kúpy prenajatej veci a jeho následný prevod a schválenie  podmienok obchodnej verejnej súťaže
  3.  Návrh na zriadenie Komisie na vyhodnotenie  súťažných  návrhov predložených v rámci vyhlásenej obchodnej
       verejnej súťaže
  4.  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru Zuzana Lušecká, OBNOVA-VKUS
        z dôvodu hodného osobitného zreteľa  za obdobie sťaženého užívania nebytového  priestoru  z dôvodu
       opatrení na  zamedzenie  šírenia  nebezpečnej  ľudskej choroby COVID-19
  5.  Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2021
  6.  Rôzne
  7.  Záver 

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

    

                                                                                                    Mgr. Ladislav Lörinc, v.r. 
                                                                                                      starosta mestskej časti

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224