Pozvánka na XXIV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne


Návrh programu
 

  1.  Otvorenie
       a) Schválenie programu rokovania
       b) Voľba návrhovej komisie
       c)  Určenie overovateľov zápisnice
  2.  Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu " Stavebné úpravy :
       Realizácia zelenej strechy, Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP "
  3.  Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021       
  4.  Informatívna správa o koncesii na vybudovanie, prevádzku a údržbu autobusových prístreškov MHD
       v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
  5.  Rôzne
  6.  Záver 

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

    

                                                                                                    Mgr. Ladislav Lörinc, v.r. 
                                                                                                      starosta mestskej časti

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224